Неділя, 16.06.2024, 06:11
Ви увійшли як Гость | Група "Гості"Вітаю Вас Гость | RSS

Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації

Меню сайту
Пощук

Про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження голови
Білоцерківської районної
                                              державної адміністрації

                                                                                        ______________ № _____


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді та спорту
Білоцерківської районної державної адміністрації


1.    Загальні положення
       1.1.Відділ освіти, молоді та спорту Білоцерківської районної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Білоцерківського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Відділ є бюджетною, неприбутковою організацією.
       1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації, керується наказами управління з питань фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
       1.3.Відділ підпорядкований  голові Білоцерківської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти, науки та молоді Київської облдержадміністрації, а також Управлінню з питань фізичної культури і спорту Київської облдержадміністрації.
       1.4.Відділ освіти, молоді та спорту в межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, фізичної культури і спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.
       1.5.Склад та чисельність працівників у Відділі, необхідних для забезпечення виконання покладених на підрозділ завдань, визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
       1.6.Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і кошторис Відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.
       1.7.Посадові інструкції працівників Відділу – державних службовців – розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.
2.    Основними завданнями Відділу  є:
   - участь у забезпеченні реалізації на території Білоцерківського району державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту;
   - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
   - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
   - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;
   - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
   - забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
   - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
   - координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
    - управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
    - здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
    - забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;
   - сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
   - забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості,
виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально - методичного керівництва із зазначених питань;
   - організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
   - сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
   - організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
   - сприяння розвитку олімпійського руху;
   - забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
   - сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
   - сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
   - участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

2.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   - аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, дітей, молоді в районі, розробляє районні програми розвитку освіти, молоді, фізичної культури, спорту та інноваційної діяльності, організує і контролює виконання цих програм;
   - бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку;
   - сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
   - організовує роботу з державної атестації навчальних закладів, розміщених на території району, їх державного інспектування за планами (графіками);
   - проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
   - бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
   - вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
   - забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
   - впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
   - формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
   - організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх  навчальних закладів;
   - залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
   - проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
   - співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
   - організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
   - розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
   - здійснює контроль за  використанням капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
   - вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;
   - розглядає питання та вносить департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, в установленому порядку, пропозиції щодо відзначення працівників освіти;
   - забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
   - здійснює підготовку та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції;
   - подає пропозиції до проектів обласних цільових, галузевих та районних програм поліпшення становища освіти, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
   - розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, розвиток фізичної культури та спорту;
   - подає пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на  розгляд районної державної адміністрації;
   - сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
   - координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на  організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів відпочинку;
   - здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
   - забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;
   - здійснює контроль за діяльністю спортивної школи;
   - сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;
   - затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
   - комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;
   - вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;
   - здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
   - вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
   - реєструє в районі спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами, та вносить в установленому порядку департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації подання щодо їх затвердження;
   - порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;
   - вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організує підвищення їх кваліфікації;
   - надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
   - сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій району для соціальної підтримки  молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
   - взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості району згідно з укладеними договорами;
   - сприяє регіональним центрам "Інваспорт" та їх структурним підрозділам,   громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у  розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, наданні їм консультаційно-методичної допомоги;
   - здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим  використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу,  зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
   - проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, впроваджує в установленому  порядку рекламну та видавничу діяльність;
   - сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;
   - сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
   - здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
   - забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;     
   - організовує та проводить заходи, передбачені календарними планами, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
   - здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту району;
   - сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення району та підготовки спортсменів вищої категорії;
   - здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;
   - надає адміністративні послуги;
   - вносить пропозиції до проекту районного бюджету;
   - забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
   - розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
   - бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
   - бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
   - бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
   - готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
   - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
   - розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
   - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад району;
   - забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
   - інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
   - здійснює контроль за роботою виконкомів місцевих рад у сфері освіти, молоді та спорту і надає методичну допомогу з питань здійснення  наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
   - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
   - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
   - організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
   - забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
   - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
   - забезпечує захист персональних даних.

3. Відділ  має право:
   - одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомами місцевих рад, підприємств, установ та організацій району незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   - залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою) району;
   - вносити на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
   - вносити до департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;
   - користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
   - скликати в установленому порядку колегії, наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції;
   - за дорученням голови районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати             (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;
   - представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія з іншими органами влади
    Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, районними територіальними органами, а також підприємствами, установами та організаціями району з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Організаційно-розпорядча діяльність
5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, в установленому законодавством порядку.
5.2.Начальник повинен мати вищу фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом,  у державній службі, на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.
5.3.Начальник Відділу :
   - здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі;
   - подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
   - затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;
   - планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
   - вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
   - звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
   - відповідає за виконання покладених на Відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту;
   - може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
   - вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
   - може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
   - представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
   - видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районних органах юстиції);
   - подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
   - розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу;
   - здійснює добір кадрів;
   - організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;
   - подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо: призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
   - приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
   - проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;
   - забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
   - забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі  інформації з обмеженим доступом;
   - здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
5.4.Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників сфери освіти району.  
5.5.До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.
5.6.Склад колегії затверджується головою Білоцерківської районної державної адміністрації за поданням начальника Відділу.
5.7.Рішення колегії затверджується наказами начальника Відділу.
5.8.Начальник Відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу та погодженням із заступником голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.
5.9.При відділі, виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, молоді та спорту можуть утворюватися  підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі).
5.10.Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Білоцерківському управлінні державної казначейської служби у Київській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Керівник апарату адміністрації                                                                                          Р.П.Шовкопляс

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Block title
Block content
Корисні посилання

Освітній портал